වෘත්තීය කණ්ඩායම

663de1fe600e0d22942667991ba797f7

Xenia
අලෙවි කළමනාකරු

විද්යුත් තැපෑල:support@leadsfon.com
දුරකථන: +86 13850034072
Whatsapp/Wechat:+86 13850034072

07be36340e2146ac6d542a84f2bef6e5

ඇමීලියා
විකුණුම් සේවකයින්

විද්යුත් තැපෑල:sales4@leadsfon.com
දුරකථන: +86 18059830679
Whatsapp/Wechat:+86 18059830679

663de1fe600e0d22942667991ba797f7

ඇලන්
තාක්ෂණවේදියා

විද්යුත් තැපෑල:sales3@leadsfon.com
දුරකථන: +86 13959283199
Whatsapp/Wechat:+86 13959283199